0
Rekrutacja do projektu „Świetlice marzeń”

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza rekrutację do projektu „Świetlice marzeń” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zapewnienie wszechstronnej opieki i możliwości rozwoju dla 30 dzieci ze świetlic  środowiskowych Stokrotka i Koniczynka w Sokółce, poprzez rozszerzenie usług świadczonej pomocy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej, a także poprawa estetyki, doposażenia i warunków funkcjonowania świetlic.

Podopiecznym świetlicy (uczestnikiem projektu) może zostać dziecko w wieku 6 – 16 lat, zamieszkałe na terenie gminy Sokółka, z rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikującej się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniającej co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dodatkowe punkty w rekrutacji otrzymają:

– osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,

-dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności zostaną przyjęte w pierwszej kolejności, zakładając, że w świetlicy będzie możliwe zapewnienie im opieki pod względem merytorycznym, jak i dostosowania pomieszczeń,

-dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

-osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,

-aktualni uczestnicy zajęć świetlicowych, zapisani nieprzerwanie co najmniej od roku, spełniający warunki uczestnictwa w projekcie.

Dodatkowe formy wsparcia oferowane w świetlicach w ramach projektu to m.in. bezpłatne:

-zajęcia z języka angielskiego, matematyki i informatyki, prowadzone przez aktywnych zawodowo nauczycieli,

treningi piłki nożnej z wykwalifikowanym trenerem,

-zajęcia z nauki bądź doskonalenia pływania z instruktorem,

wsparcie psychologa – indywidualne lub grupowe,

-wydłużony czas pracy świetlic oraz dodatkowi wychowawcy w świetlicach.

Liczba miejsc w projekcie 30 (15 dziewczynek i 15 chłopców).

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równości szans, w tym równości płci.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są w biurze projektu:

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”

Plac Kościuszki 9/1

16-100 Sokółka

Tel. 857115700

REKRUTACJA TRWA DO 25.09.2020 ROKU

Wnioski o przyjęcie do projektu dostępne są na stronie internetowej www.fundacjasfl.pl i w biurze projektu w godz. 10.00- 16.00.

Dokumenty do pobrania:

Brak możliwości komentowania