Informacja o pozyskaniu 1% podatku za rok 2014

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” informuje,

że za rok 2014 pozyskał z tytułu 1% podatku od 438 osób fizycznych

kwotę 25 458, 70zł.

Z zebranej kwoty -13 472,10zł trafiło na Fundusz Pomocy w Leczeniu i Rehabilitacji Dzieci i osób Niepełnosprawnych – zgodnie ze wskazaniem podatników. Na pozostałe cele statutowe Fundacji- fundusz stypendialny, wypoczynek dzieci, program „Działaj Lokalnie” przeznaczono kwotę 11.986,60zł

Zarząd Fundacji SFL składa serdeczne podziękowania wszystkim podatnikom,

którzy wspierali Sokólski Fundusz Lokalny

swoim jednym procentem podatku.

Prosimy o wskazanie Fundacji „SFL” w rozliczeniu podatku za rok 2015.

Zapraszamy do siedziby Fundacji ul. Plac Kościuszki 9/1 w godz. 8-16.

Wypełnimy Twój PIT za 1%.

KRS 0000026308

  Zajrzyj na naszą stronę: www.fundacjasfl.pl

Informacje o Fundacji SFL

Fundacja: Sokólski Fundusz Lokalny

Jest Fundacją Pożytku Publicznego

Adres

16-100 Sokółka , Plac Kościuszki 9/1

Telefon

(0-85) 711 57 00

Faks

(0-85) 711 57 00

Prezes Fundacji:  Anna Przeździecka

Rok rejestracji: 2000

Rok uzyskania statusu OPP: 2004

KRS: 0000026308

REGON: 050679990

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy 28 marca 2000 r. pod numerem rejestrowym 5914

Obszary działania 

Terenem działania Funduszu Lokalnego jest miasto i gmina Sokółka, które zamieszkuje 28 tys. osób.

Fundusz Lokalny wspiera finansowo inicjatywy i przedsięwzięcia z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia, edukacji, kultury i sztuki, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego. Obecnie Sokólski Fundusz wspiera inicjatywy na rzecz dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Beneficjantami Funduszu mogą być organizacje pozarządowe, domy kultury, szkoły, a także studenci.

Misją Sokólskiego Funduszu Lokalnego jest przyczynienie się do poprawy jakości życia społeczeństwa gminy Sokółka ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb socjalnych poprzez: określanie i zaspokajanie obecnych i przyszłych potrzeb społecznych oraz pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy na cele charytatywne.

Cele i zadania Fundacji

Celem Fundacji jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi społecznemu, gospodarczemu oraz poprawie jakości życia społeczności regionu sokólskiego poprzez prowadzenie i  finansowanie działań w zakresie:

 • Pomocy społecznej w tym utworzenie domu pomocy społecznej, ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 • Oświaty i wychowania, kultury, sportu i turystyki.
 • Ochrony środowiska.
 • Programów w zakresie przeciwdziałania bezrobociu.
 • Pomocy rodzinom wielodzietnym oraz słabo sytuowanym finansowo w kształceniu dzieci i młodzieży.
 • Poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regiony.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych programów dobroczynnych.
 • Prowadzenie i finansowanie programów przeciwdziałania patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania i przestępczość).
 • Prowadzenie i wspieranie finansowe programów pomocy osobom bezdomnym, rodzinom wielodzietnym, osobom samotnie wychowującym dzieci , dzieciom ze środowisk zagrożonych, osobom bezdomnym.
 • Prowadzenie i wspieranie finansowe programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i  zawodowej osób niepełnosprawnych.
 • Finansowanie zabiegów leczniczych osób w stanie zagrożenia życia  nie posiadających środków finansowych.
 • Prowadzenie i wspieranie finansowe imprez, programów i wydarzeń z zakresu kultury, sztuki, tradycji i kultury regiony, służących lokalnej społeczności.
 • Pomoc finansową dla organizacji i instytucji zajmujących się sportem  i turystyką.
 • Prowadzenie i finansowanie imprez sportowych i turystycznych      organizowanych dla społeczności regionu.
 • Prowadzenie i wspieranie finansowe projektów rozbudowy infrastruktury kulturalnej, sportowej i turystycznej w regionie.
 • Prowadzenie i finansowanie działań służących ochronie przyrody, środowiska i krajobrazu regionu.
 • Prowadzenie programu stypendialnego i finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży.
 • Prowadzenie i wspieranie finansowe programów naukowych i badawczych służących rozwojowi społecznemu, gospodarczemu i cywilizacyjnemu regionu.
 • Finansowanie nowatorskich programów edukacyjnych i nowych form kształcenia w regionie.
 • Finansowanie kształcenia nauczycieli i osób zajmujących się edukacją, oświatą i wychowaniem w regionie.
 • Prowadzenie i finansowanie szkoleń dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.
 • Wspieranie finansowe inicjatyw społecznych i projektów w zakresie budowy dróg i sieci telekomunikacyjnych, zaopatrzenia w wodę, budownictwa mieszkaniowego dla samorządu terytorialnego, bezpieczeństwa publicznego, poprawę estetyki otoczenia w regionie.
 • Prowadzenie, wspieranie i pomoc w rozwoju świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem i narkomanią.
 • Inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami, środowiskami i osobami fizycznymi na rzecz realizacji celów zgodnych z celami fundacji.