Zamiast przekazywać swój podatek na organizacje o zasięgu ogólnopolskim mające siedzibie w Warszawie czy Krakowie, przekażcie 1,5 % miejscowej organizacji pożytku publicznego, jaką jest FUNDACJA „SOKÓLSKI FUNDUSZ LOKALNY”.

Przekazując 1,5 % podatku na rzecz Fundacji SFL możesz być pewny, że pieniądze uzyskane tą drogą – trafią do osób potrzebujących pomocy, zamieszkałych w gminie Sokółka.
Możesz wskazać cel, jaki chcesz wesprzeć:
– fundusz stypendialny
– wypoczynek dzieci i młodzieży z ubogich rodzin
– fundusz Pomocy w Leczeniu i Rehabilitacji Dzieci
– program „Działaj Lokalnie”
– cele statutowe fundacji

Powstał Fundusz Pomocy w Leczeniu i Rehabilitacji Dzieci – 18 grudnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Rady Fundacji, na którym podjęto uchwałę o powstaniu Funduszu Pomocy w Leczeniu
i Rehabilitacji Dzieci.
Uchwała Nr 66/4/2012
Rady Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”
z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie utworzenia wydzielonych funduszy wieczystych

Na podstawie §20 Statutu Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” Rada Fundacji postanowiła, co następuje:
§ 1
W ramach Fundacji SFL tworzy się Fundusz Pomocy w Leczeniu i Rehabilitacji Dzieci, oraz przyjmuje się Regulamin Funduszu w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2
Celem Funduszu Pomocy w Leczeniu i Rehabilitacji Dzieci jest gromadzenie i rozdzielanie środków na opłacenie leczenia specjalistycznego i rehabilitację dzieci chorych pochodzących z niezamożnych rodzin zamieszkałych z mieście i gminie Sokółka.
§ 3
Kapitał Założycielki Funduszu wynosi 5000 zł i będzie pochodził z:
a) podziału nadwyżki Fundacji SFL za 2012 r. – 50 %
b) darowizn osób prawnych i fizycznych – 25 %
c) przekazywania 1 % podatku od osób fizycznych od stycznia 2013 r. – 25 %
§ 4
Upoważnia się Zarząd Fundacji SFL do udzielania pełnomocnictw dla osób fizycznych do prowadzenia zbiórek i odpisów 1 % podatku na rzecz Funduszu Pomocy w Leczeniu i Rehabilitacji Dzieci od 1 stycznia 2013 r.
§ 5
Środki zgromadzone na wydzielonym koncie Fundacji na Fundusz Pomocy w Leczeniu i Rehabilitacji Dzieci będą rozdzielane sukcesywnie i przekazywane ośrodkom leczenia i rehabilitacji na wniosek rodzin dzieci.
§ 6
Powołuję się Komisję Funduszu Pomocy w trzyosobowym składzie zostanie powołana po zgromadzeniu środków na kapitał założycielski.

§ 7
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Fundacji SFL.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Fundacji SFL
Halina Otoka

Prosimy zainteresowanych, którzy chcieliby korzystać ze środków Funduszu Pomocy w Leczeniu
i Rehabilitacji Dzieci o zgłoszenie się do siedziby Fundacji SFL – Plac Kościuszki 9 w Sokółce, w celu uzgodnienie warunków współpracy.
Regulamin Funduszu Pomocy w Leczeniu i Rehabilitacji Dzieci znajduje się w załączniku.